Rozpoznawanie cyfr – najprostsza sieć neuronowa

Rozpoznawanie cyfr – najprostsza sieć neuronowa

Poniżej video pokazujące tworzenie i uczenie prostej sieci neuronowej rozpoznającej cyfry od 0 do 4.

Link do powyższego omówienia tworzenia sieci neuronowej:
https://youtu.be/yYn4AOQU4S4?t=4495
Poniżej prezentacja z kodem i opisem użyta w powyższym omówieniu

Cała prezentacja dotycząca uczenia uczenia maszynowego / sieci neuronowych / sztucznej inteligencji:
Machine-Learning-calosc

Link do strony skąd można pobrać rysunki cyfr i ich opisy (tagi/labele):
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/Powyższy program jestem najprostszą implementacją uczenia maszynowego / sieci neuronowej / sztucznej inteligencji.

Omawia Krzysztof Maziarz który zajmuje się badaniami i rozwojem sieci neuronowych oraz sztucznej inteligencji w Microsoft Research Cambridge:
https://www.microsoft.com/en-us/research/people/krmaziar/

Kontakt z panem Krzysztofem Maziarzem:
https://pl.linkedin.com/in/krzysztof-maziarz-b880bbb5

——-
Kod C++ sieci neuronowej, która jest omówiony w powyższym filmie i rozpoznaje cyfry 0-4.
UWAGA!
Ten kod wymaga przynajmniej C++ 11


#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
// Ograniczamy sie do cyfr [0, 1, ..., NUM_CLASSES-1].
const int NUM_CLASSES = 5;
// Obrazek (jako ciag 28 * 28 liczb) + klasa.
struct Datapoint {
vector <int> image;
int label;
};
unsigned char readChar(ifstream &file) {
// Wczytujemy z pliku 1 bajt.
  char c;
file.read(&c, 1);
return c;
}
int readInt(ifstream &file) {
// Wczytujemy z pliku 4 bajty, i skladamy je w int'a.
  int result = 0;
for (int byte = 0; byte < 4; byte++) {
result = (result <<= 8) + readChar(file);
}
return result;
}
vector <vector<int>> read_mnist_images(string filename) {
ifstream file(filename, ios::binary);
// Pierwsza liczba w pliku to suma kontrolna.
  const int CHECKSUM_EXPECTED = 2051;
int checksum = readInt(file);
assert(checksum == CHECKSUM_EXPECTED);
int number_of_images = readInt(file);
int number_of_rows = readInt(file);
int number_of_columns = readInt(file);
int image_size = number_of_rows * number_of_columns;
vector <vector<int>> images(number_of_images, vector <int> (image_size));
for (auto &image : images) {
for (int &pixel : image) {
pixel = readChar(file);
}
}
return images;
}
vector <int> read_mnist_labels(string filename) {
ifstream file(filename, ios::binary);
// Pierwsza liczba w pliku to suma kontrolna.
  const int CHECKSUM_EXPECTED = 2049;
int checksum = readInt(file);
assert(checksum == CHECKSUM_EXPECTED);
int number_of_labels = readInt(file);
vector <int> labels(number_of_labels);
for (int &label : labels) {
label = readChar(file);
}
return labels;
}
vector <Datapoint> read_mnist_data(string filename_images, string filename_labels) {
// Wczytujemy dane MNIST.
  auto images = read_mnist_images(filename_images);
auto labels = read_mnist_labels(filename_labels);
vector <Datapoint> data;
for (int i = 0; i < (int) images.size(); i++) {
if (labels[i] >= NUM_CLASSES) {
continue;
}
data.push_back({images[i], labels[i]});
}
return data;
}
void show_datapoint(Datapoint &datapoint) {
// Prymitywne wyswietlanie obrazka na standardowe wyjscie.

cout << "Label: " << datapoint.label << endl;
for (int i = 0; i < (int) datapoint.image.size(); i++) {
int pixel_value = datapoint.image[i];
if (pixel_value > 100) {
cout << '#';
} else {
cout << '.';
}
if (i % 28 == 27) {
// Koniec wiersza.
      cout << '\n';
}
}
}
int predict(vector <int> &image, vector <vector <double>> &coefficients) {
vector <double> sums(NUM_CLASSES, 0.0);
// Liczymy odpowiednia sume dla kazdej mozliwej cyfry...
  for (int digit = 0; digit < NUM_CLASSES; digit++) {
for (int i = 0; i < (int) image.size(); i++) {
sums[digit] += image[i] * coefficients[digit][i];
}
}
// ...wybieramy cyfre o najwiekszej sumie jako nasza predykcje.
  int max_digit = 0;
for (int digit = 1; digit < NUM_CLASSES; digit++) {
if (sums[digit] > sums[max_digit]) {
max_digit = digit;
}
}
return max_digit;
}
double test(vector <Datapoint> &test_data, vector <vector <double>> &coefficients) {
int correct = 0;
for (auto &datapoint : test_data) {
// Przewidujemy klase obrazka testowego...
    int prediction = predict(datapoint.image, coefficients);
// ...i sprawdzamy, czy sie udalo.
    correct += prediction == datapoint.label;
}
return (double) correct / test_data.size();
}
void test_and_print(vector <Datapoint> &test_data, vector <vector <double>> &coefficients) {
auto correct_fraction = test(test_data, coefficients);
cout << 100.0 * correct_fraction << "%" << endl;
}
double random_double() {
// Zwraca losowa liczbe z zakresu [-1, 1].
  const int M = 100;
// Losujemy z zakresu [0, 1]...
  double value = (double) (rand() % (M + 1)) / M;
// ...i przeskalowujemy do [-1, 1].
  return 2 * value - 1;
}
vector <vector <double>> train(vector <Datapoint> &train_data, int num_steps) {
int image_length = train_data[0].image.size(); // = 784

// Inicjalizujemy wspolczynniki na 0.
  vector <vector <double>> coefficients(NUM_CLASSES, vector <double> (image_length, 0.0));
cout << "Wynik na danych treningowych bez treningu: ";
test_and_print(train_data, coefficients);
double score = test(train_data, coefficients);
// Wykonujemy num_steps krokow...
  for (int step = 0; step < num_steps; step++) {
auto new_coefficients = coefficients;
// ...w kazdym kroku zmieniamy losowo wspolczynniki...
    for (int digit = 0; digit < NUM_CLASSES; digit++) {
for (int i = 0; i < image_length; i++) {
new_coefficients[digit][i] += random_double();
}
}
// ...liczymy wynik po zmianie, jeśli jest lepszy, to zapisujemy.
    double new_score = test(train_data, new_coefficients);
if (new_score > score) {
coefficients = new_coefficients; score = new_score;
cout << "Krok " << step << ": " << new_score << endl;
}
}
cout << "Wynik na danych treningowych po treningu: ";
test_and_print(train_data, coefficients);
return coefficients;
}
int main() {
srand(0);
// Ladujemy dane treningowe.
  auto train_data = read_mnist_data("train-images-idx3-ubyte", "train-labels-idx1-ubyte");
// Wyswietlamy dwa pierwsze obrazki.
  show_datapoint(train_data[0]);
show_datapoint(train_data[1]);
cout << "Wczytano " << train_data.size() << " obrazkow treningowych." << endl;
// Do treningu bierzemy tylko 10000 obrazków. Moglibysmy wziac wszystkie, ale
  // 10k wystarcza by dostac dobre wyniki, a trening bedzie dzialac szybciej.
  random_shuffle(train_data.begin(), train_data.end());
train_data.resize(10000);
auto coefficients = train(train_data, 5000);
// Ladujemy dane testowe.
  auto test_data = read_mnist_data("t10k-images-idx3-ubyte", "t10k-labels-idx1-ubyte");
cout << "Wynik na danych testowych: ";
test_and_print(test_data, coefficients);
return 0;
}
Link do pliku ze wzorcowym kodem C++ realizującym sieć neuronową rozpoznającą cyfry 0-4 

Nie dodano jeszcze komentarza, rozpocznij dyskusję pierwszy.

Dodaj komentarz